News

Vacancies

 

Work conditions:

  • by contract
  • full-time   
Please submit your CV to:

mark@yetri.am

info@yetri.am 

Phone:(+37410)566061 

 

More...ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԱԿԱՆ ԹԵԶԵՐԸ ՈՐՊԵՍ ԻՆԺԵՆԵՐԱԿԱՆ PDF Print E-mail
Publications - Publications
ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԱԿԱՆ ԹԵԶԵՐԸ ՈՐՊԵՍ ԻՆԺԵՆԵՐԱԿԱՆ 
ՄՏՔԻ զարգացման գրավական 
 

 Հայաստանի պետական ճարտարագիտական հա-մալսարան(Պոլիտեխնիկ),
Գիտագործնական կոնֆերանս, Երևան,2014,էջ 47-48
 

Վ.Ի.Գրիգորյան, Վ.Հ.Ավետիսյան

 
ISO.jpg

Advertising